Balansräkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2015 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 14 558 616
Övriga immateriella tillgångar 15 29 47
587 663
Materiella anläggningstillgångar 16 199 253
199 253
Andelar i joint venture 18 79 127
79 127
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 0 0
Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Uppskjuten skattefordran 25 42 48
42 48
Summa anläggningstillgångar 907 1 091
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 21 546 565
546 565
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 409 407
Skattefordringar 5 4
Övriga fordringar 32 31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 27 43
473 485
Likvida medel
Kassa och bank 33 73
33 73
Tillgångar som innehas för försäljning 2 2
2 2
Summa omsättningstillgångar 1 054 1 125
SUMMA TILLGÅNGAR 1 961 2 216
Belopp i MSEK Not 2015 2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 23
Aktiekapital 260 153
Övrigt tillskjutet kapital 251 114
Omräkningsreserv 18 23
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 256 425
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 785 715
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 565 723
Avsättningar 24 0 0
Uppskjuten skatteskuld 25 41 44
Summa långfristiga skulder 606 767
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 77 104
Leverantörsskulder 353 498
Skatteskulder 0 2
Övriga skulder 67 58
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 73 67
Avsättningar 24 0 5
Summa kortfristiga skulder 570 734
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 961 2 216
Goodwill per kassagenererande enhet
(föregående år)
Eget kapital och skulder
(föregående år)