Kassaflödesanalys – koncern

Belopp i MSEK Not 2015 2014
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -162 -72
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 186 84
24 12
Betald/Erhållen skatt -7 8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 17 20
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 7 -24
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 -26
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -121 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -93 -25
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 -6
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0
Investeringar i finansiella tillgångar 0 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 -5
Kassaflöde efter investeringar -109 -30
Finansieringsverksamheten
Nyemission 244 154
Förvärv/avyttring egna aktier 0 0
Upptagna lån 586 778
Amortering av låneskulder -759 -887
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 45
Årets kassaflöde -38 15
Likvida medel vid årets början 73 57
Kursdifferens i likvida medel -2 1
Likvida medel vid årets slut 33 73