Rapport över koncernens totalresultat

Belopp i MSEK 2015 2014
Årets resultat -169 -73
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -17 26
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 15 -24
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat -3 5
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Summa övrigt totalresultat -5 7
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -174 -66