Kassaflödesanalys – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2015 2014
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -242 -154
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 229 119
-13 -35
Betald skatt -2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -13 -37
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 41
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 0
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0
Utlåning till dotterbolag -9 -55
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 -55
Finansieringsverksamheten
Nyemission 244 154
Förvärv av egna aktier 0
Nettoförändring av in-/utlåning cashpool -68 22
Upplåning från dotterbolag
Amortering av låneskulder -173 -109
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 67
Årets kassaflöde -18 12
Likvida medel vid årets början 31 19
Likvida medel vid årets slut 13 31