Resultaträkning – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2015 2014
Nettoomsättning 1 34 43
34 43
Administrationskostnader -57 -71
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7, 8 0 -4
Rörelseresultat 3, 4, 5, 15, 16 -23 -32
Resultat från andelar i koncernbolag 6 -202 -47
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 37 27
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -54 -84
Resultat efter finansiella poster -242 -136
Bokslutsdispositioner 12 -18
Resultat före skatt -230 -154
Skatt 11 6 23
Årets resultat -224 -131