Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – moderbolag

Belopp MSEK Not 2015 2014
Ställda säkerheter 26 1 156 1 322
Eventualförpliktelser 26 46 75