Rapport över moderbolagets totalresultat

Belopp i MSEK 2015 2014
Årets resultat -224 -131
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -224 -131