Lasse Levola

Affärsområdeschef Finland

Nyckeltal 2013 2014 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 168 172 178
Nettoomsättning, MSEK 1 619 1 715 1 745
Förändring jämfört med föregående år, % -14 6 2
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 14 32 21
Rörelsemarginal, % 0,9 1,9 1,2
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 29 40 30
Underliggande rörelsemarginal, % 1,8 2,3 1,7
Investeringar, MSEK 21 4 9
Medelantal anställda 360 340 332

Under 2015 stod affärsområdet för sammanlagt 42 procent (41) av koncernens nettoomsättning. Organisationen i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på nio orter. Affärsområde Finland inkluderar även verksamheterna i Baltikum där det finns lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

På den finska marknaden har bolaget cirka 2 800 kunder och de tio största kunderna utgör cirka 11 procent av bolagets omsättning. Fokus ligger på att leverera värdeskapande tjänster främst till verkstadsindustrin och marknadspositionen är stark. Detta fokus tillsammans med att BE Group driver ett stålservicecenter för tunnplåtbearbetning i egen regi, gör att produktionsserviceandelen är högre än för affärsområdet Sverige. De huvudsakliga konkurrenterna är Tibnor, Kontino och Flinkenberg.

I Baltikum är marknaden mer diversifierad och förutsättningarna varierar kraftigt mellan Estland, Lettland och Litauen men BE Group har överlag en god och växande position i området.

Försäljning och resultat

Omsättningen inom affärsområde Finland ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 745 MSEK (1 715). Ökningen förklaras av att det utlevererade tonnaget ökade med 3 procent, samt positiva valutaeffekter på cirka 3 procent vilka motverkats av lägre priser. Distributionsmarknaden i Finland har minskat mellan en och två procent i jämförelse med föregående år. I Baltikum är vår bedömning att efterfrågan är i linje med eller något högre än föregående år.

Rörelseresultatet försäm­rades till 21 MSEK (32) och det underliggande rörel­seresultatet, justerat för lagerförluster och engångs­poster, uppgick till 30 MSEK (40). Det lägre resultatet är en följd av lägre priser och minskad bruttomarginal.

Fortsatt utveckling

För 2016 står fortsatt tillväxt i fokus. Bolaget kommer fortsätta bygga på sin starka position inom plåt och plåtbearbetning, där man är en viktig partner till den finska verkstadsindustrin. Vidare arbetar bolaget med att utveckla sitt erbjudande samt att förstärka sin position inom rostfritt stål och aluminium. Liksom på den svenska marknaden finns det anledning att arbeta med marginalförbättrande åtgärder.

Försäljning per affärslösning
(föregående år)
Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK