Kalle Björklund

Affärsområdeschef Sverige

Nyckeltal 2013 2014 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 169 160 167
Nettoomsättning, MSEK 1 889 1 776 1 837
Förändring jämfört med föregående år, % -18 -6 3
Rörelseresultat (EBIT), MSEK1) 19 31 -12
Rörelsemarginal, % 1,0 1,7 -0,6
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 37 31 41
Underliggande rörelsemarginal, % 2,0 1,7 2,2
Investeringar, MSEK 6 1 4
Medelantal anställda 287 265 256

1) Rörelseresultatet 2015 har belastats med nedskrivning av tillgångar om -50 MSEK.

Affärsområde Sverige svarade under 2015 för 43 procent (41) av BE Groups nettoomsättning. De cirka 2000 kunderna inom verkstads- och byggindustrin får leveranser från lager- och produktionsanläggningar i Malmö och Norrköping och betjänas från lokala försäljningskontor på sammanlagt nio orter. Kundernas storlek och behov varierar kraftigt, de tio största kunderna utgör cirka 21 procent av affärsområdets omsättning. Lokal närvaro, hög servicegrad och god kundförståelse är förutsättningar för att betjäna marknaden.

BE Group äger 50 procent av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas. Bland konkurrenterna på marknaden finns SSAB-ägda Tibnor samt Stena Stål som ingår i Stena koncernen.

Försäljning och resultat

Affärsområdet redovisade en omsättning om 1 837 MSEK (1 776), en ökning med 3 procent i jämförelse med föregående år, beroende på att utlevererat tonnage ökade med 4 procent. Den information bolaget har angående distributionsmarknadens storlek tyder på att efterfrågan, mätt i tonnage, varit mer eller mindre oförändrad jämfört med föregående år. Priserna har haft en nedåtgående trend men effekten har varit mindre inom affärsområde Sverige än på koncernens övriga marknader på grund av en svagare krona och mindre exponering mot plåt, där prisfallet varit kraftigast.

Rörelseresultatet, som uppgick till -12 MSEK (31), har påverkats av nedskrivningar av andelar i det av affärsområdet ägda joint venture ArcelorMittal BE Group SSC om -50 MSEK. Det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 2 MSEK (1).

Det underliggande rörelseresultatet för affärsområde Sverige, justerat för lagerförluster och engångsposter, förbättrades till 41 MSEK (31) och är en följd av högre försäljning samt lägre omkostnader.

Fortsatt utveckling

Under 2015 har stort fokus lagts på ett aktivare försäljningsarbete. Den tillväxt som genererats under året ses som en följd av detta och arbetet kommer fortsätta under 2016. Under andra halvåret 2015 investerade bolaget i två bearbetningsmaskiner vid anläggningen i Norrköping. Därigenom kommer bolaget ha möjlighet att komplettera och bredda sitt kunderbjudande till de kunder som köper bearbetade produkter.

De senaste årens prisfall på stål har inneburit att bolagets intjäning försvagats. Under det kommande året kommer ytterligare fokus att läggas på att öka marginaler för att säkerställa att bolagets affärer är hållbara och genererar värde åt både kunden och bolaget.

Försäljning per affärslösning
(föregående år)
Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK

*Rörelseresultatet för Q3 2015 är rensat från nedskrivning av tillgångar om -50 MSEK. Inklusive nedskrivning av tillgångar uppgår rörelseresultatet till -42 MSEK.