Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern 2015 2014
Företagsinteckningar 1 087 640
Fastighetsinteckningar 38 59
Kundfordringar 38
Aktier i dotterbolag 924 1 005
2 049 1 742
Moderbolag 2015 2014
Reversfordran 300 309
Aktier i dotterbolag 856 1 013
1 156 1 322

Finansiella tillgångar som ställts som säkerhet

Moderbolaget har reversfordringar på BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab som har lämnats som säkerhet i de externa låneavtalen. Det redovisade värdet motsvarar det upptagna beloppet som ställd säkerhet. För väsentliga villkor och förutsättningar i de externa låneavtalen hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering.

Eventualförpliktelser

Koncern 2015 2014
Garantier 13 24
Övriga poster 8 9
21 33
Moderbolag 2015 2014
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 46 75
46 75

Moderbolaget har gått i solidarisk borgen för dotterbolagens fullgörande av leverantörsskulder gentemot materialleverantörer. Utöver dessa redovisade åtaganden har moderbolaget även lämnat sedvanliga garantier för dotterbolagens hyresåtaganden gentemot fastighetsägare.