Aktien

BE Group är noterat sedan 2006 på Nasdaq Stockholm Small Cap under symbolen BEGR och ISIN-kod SE0008321921. Största ägare är AB Traction, Swedbank Robur Fonder, Avanza Pension och The Pure Circle. Ni kan läsa mer om BE Groups aktie på www.begroup.com/investerare.

Tre skäl att investera i BE Group-aktien:

Specialiserat handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium som följer bygg- och industribranschernas utveckling.

BE Group har under många år byggt upp en stabil verksamhet med ett starkt varumärke i branschen. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum.

Efter nyemissionen 2015 och amortering av lån med lägre nettoskuldsättning som följd har BE Group idag en stabil finansiell situation.

Den finansiella risken har därmed minskats väsentligt. Bolaget har kraftigt förbättrat sitt kassaflöde och genererar nu ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Ledningen har under de senaste åren arbetat målmedvetet med att vända utvecklingen och förbättra lönsamheten.

Olönsamma enheter har antingen omstrukturerats eller avvecklats. En ny decentraliserad organisation med fokus på huvudaffärerna Produktion och Distribution har införts. Med en förbättrad lönsamhet kan företaget nu fokusera på tillväxt.