Året i korthet

Q1

Nettoomsättning, msek

978 (1 104)

Rörelseresultat, MSEK

-45 (10)

Viktiga händelser

 • Minskad omsättning till följd av kraftigt prisfall Q4 2015 samt kraftigt minskad försäljning i Tjeckien och Slovakien.
 • Beslut om avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien.
 • Engångskostnader om -45 MSEK har belastat rörelseresultatet.

Q2

Nettoomsättning, msek

1 047 (1 104)

Rörelseresultat, MSEK

31 (10)

Viktiga händelser

 • Förbättrat rörelseresultat tack vare högre bruttomarginal.
 • Ny organisationsstruktur implementerad.
 • Lagervinster till följd av positiv pristrend.
 • Sammanläggning av aktier 1:20.

Q3

Nettoomsättning, msek

892 (966)

Rörelseresultat, MSEK

26 (-117)

Viktiga händelser

 • Försäljning påverkad av omstrukturering.
 • Fortsatt högre bruttomarginal medför förbättrat rörelseresultat.
 • Föregående års rörelseresultat påverkat av engångskostnader om -124 MSEK.

Q4

Nettoomsättning, msek

953 (981)

Rörelseresultat, MSEK

4 (-17)

Viktiga händelser

 • Tonnagetillväxt på 4 procent exklusive verksamheter under omstrukturering.
 • Kraftigt förbättrat rörelseresultat.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 78 MSEK (-93) för helåret.

2016

Nettoomsättning, msek

3 870 (4 155)

Rörelseresultat, MSEK

16 (-114)

Nyckeltal 2016 2015
Tonnage, tusental 374 406
Nettoomsättning, MSEK 1) 3 870 4 155
Rörelseresultat, MSEK 16 -114
Rörelsemarginal, % 0,4 -2,8
Underliggande rörelseresultat 2) 33 22
Resultat efter skatt, MSEK -20 -169
Resultat per aktie, SEK -1,56 -19,47
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 1,2 -7,5
Nettoskuldsättningsgrad, % 2) 73 78
Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 78 -93
Medeltal anställda 739 768

1) Minskningen är till största delen hänförlig till omstruktureringen av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien där omsättningen uppgick till 155 MSEK (386).

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal som finns att läsa mer om under flikarna alternativa nyckeltal och finansiella definitioner.

Försäljning per produktområde
(föregående år)