Finansiella mål och utfall

Intjäningen i BE Group ska användas för att utveckla verksamheten och generera avkastning till ägarna. Styrelsen i BE Group har därför fastställt tre finansiella mål som ska uppnås för att intjäningen ska betraktas som tillräcklig. Över tiden kan måluppfyllelsen variera beroende på olika faser i bolagets utveckling samt aktuellt konjunkturläge. Under de senaste fem åren har efterfrågan varit relativt svag och prisnivån har succesivt sjunkit. Först under 2016 har marknaden gällande efterfrågan och prisnivå börjat återhämta sig.

Mål 1: Tillväxt

För att mäta tillväxten på BE Groups marknader används den marknadsstatistik som bolaget tar del av för distributionsmarknaderna i Sverige och Finland. Genom att jämföra tonnagetillväxten år mot år i denna data uppskattas tillväxten på marknaden. BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna. För Sverige inkluderas utleveranser för det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC. Målet är att växa mer än marknaden.

Utfall

Marknaden bedöms ha växt med 5,8 procent (0,5) under 2016 jämfört med 2015. BE Group har haft en tillväxt på 3,3 procent (6,1) och därmed inte uppfyllt målet för 2016. Ledningen för BE Group bedömer att fokuseringen på marginal framför volym som bolaget haft under året är den viktigaste faktorn och att tillväxten på över 3 procent därför är tillfredsställande. Vidare bedöms den organisationsförändring som genomförts under året ha haft en viss negativ inverkan under 2016, men kommer ha en positiv effekt framåt.

Tillväxt större än marknaden

Mål 2: Vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande rörelse-marginal (uEBIT%) under de tolv senaste månaderna. Målnivån är satt till minst 5 procent mätt över en längre tidsperiod. Detta motsvarar vid nuvarande omsättning 180-190 MSEK i underliggande rörelseresultat (uEBIT). Det underliggande rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet exklusive påverkan av lagervinster eller –förluster samt poster av engångskaraktär, används för att sätta fokus på hur den operativa verksamheten presterar och utvecklas.

Utfall

Den underliggande vinstmarginalen uppgick till 0,9 procent (0,5) för 2016. Under de senaste fem åren har vinstmarginalen varit låg, och trots en förbättring 2016 jämfört med 2015 så är det fortsatt långt kvar till målet. Under 2016 har ett antal aktiviteter genomförts som kommer bidra positivt till utvecklingen framåt, däribland den omstrukturering som genomförts och omorganisationen med tydligare affärsfokus. Årets resultat har också belastats av särskilt dåliga resultat i två av koncernens verksamheter. Åtgärder har vidtagits under året men dessa har ännu inte börjat få effekt.

Underliggande vinstmarginal >5%

Mål 3: Avkastning

Som mått på avkastning används avkastning på sysselsatt kapital, vilket definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder). Målnivån är satt till minst 15 procent med hänsyn taget till rådande kapitalstruktur och ränteläge. Måttet räknas utifrån redovisat rörelseresultat, det vill säga inklusive lagervinster och –förluster samt poster av engångskaraktär, för att sätta fokus på verklig avkastning till ägarna.

Utfall

Avkastningen på sysselsatt kapital har ökat till 1,2 procent (-7,5) under året. Orsaken är främst att rörelseresultatet förbättrats av ett högre underliggande resultat, lagervinster och lägre poster av engångskaraktär. I diagrammet ovan visas även en justerad avkastning där poster av engångskaraktär exkluderats. Räknat på detta vis förbättras avkastningen till 4,4 procent (0,7). Avkastningen förbättras också av ett lägre sysselsatt kapital som beror på lägre tillgångsvärde främst till följd av tillgångsnedskrivningar under 2015 och omstruktureringen 2016.

Avkastning på sysselsatt kapital >15%