Marknaden för stålservicebolag

BE Group och övriga ståldistributörer fyller en viktig funktion i värdekedjan. De överbryggar det gap som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. De enskilda stålproducenterna levererar ett begränsat urval av produkter, ofta i stora kvantiteter och med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter vill däremot ha en samlad leverans av flera olika produkter, i mindre kvantiteter och med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis genom stålservicebolag, där BE Group är en av de ledande producentoberoende leverantörerna.

Vägen till marknaden – från producent till kund

Kedjan från stålets tillverkning till den slutgiltiga användningen hos stålköparen sker i huvudsak på två sätt. Ungefär 40 procent av tonnaget levereras direkt från stålverken till kunderna, och ungefär 60 procent av tonnaget levereras via distributörer och stålservicecenter, det vill säga BE Groups marknad.

Stålverken säljer oftast direkt till kunder som förbrukar stora volymer stål, exempelvis inom varvs- och fordonsindustrin. Direkta leveranser är vanligare inom segmentet platta produkter, där volymerna oftast är stora och behovet av vidareförädling före leverans är lägre.

Inköpen via distributörer och stålservicecenters fyller ett viktigt behov hos kunderna genom att kunna erbjuda samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Materialet levereras allt oftare i vidareförädlat skick.

Från producent till kund

Kedjan från tillverkning av stålet till den slutliga användningen hos köparen kan förenklat se ut på två olika sätt.

Konkurrenter

I Sverige och Finland är BE Group den näst största aktören. Tibnor har störst marknadsandel på båda marknaderna. Andra konkurrenter är Stena Stål i Sverige och Kontino och Flinkenberg i Finland.

Belopp i MSEK
Bolag Omsättning Förändring 2015/2016 Rörelseresultat1) Rörelsemarginal1)
BE Group 3 870 -7% 61 1,6%
BE Group Justerat2) 3 715 -1% 74 2,0%
Tibnor 6 879 -4% 108 1,6%
Stena3) 1 619 1% 37 2,3%

1) Exklusive poster av engångskaraktär (För BE Group 45 MSEK)
2) Exklusive verksamheter under omstruktuering där omsättning 2016 var 155 MSEK (386) och EBIT exklusive engångsposter -13 MSEK (-12)
3) Uppgifter avser räkenskapsåret september 2015 till augusti 2016

Stålmarknaden

Eurofer gör i sin ”Economic and Steel Market Outlook 2017-2018” från den 1 februari 2017 bedömningen att efterfrågan av färdigbearbetade stålprodukter kommer att öka med 0,7 procent från 155 miljoner ton under 2016 till 156 miljoner ton 2017 inom EU. Som jämförelse uppgick stålkonsumtionen i Sverige till 3,4 miljoner ton och i Finland & Baltikum till 2,9 miljoner ton år 2015 enligt World Steel.

I grafen nedan visas den historiska stålefterfrågan på koncernens marknader, samt inom EU som helhet där även prognosen för 2017 inkluderats.

Stålanvändning ('000 ton)
* Data från World steel samt Eurofer prognos från 1 februari 2017

Enligt Eurometal ”Outlook on Economies & Steel Markets” från februari 2017 kommer förbrukningen av stål inom byggindustrin att, till skillnad från 2016, öka under 2017. Fordonsindustrins förbrukning förväntas för femte året i rad fortsätta öka under 2017.

Tillväxtprognos per slutanvändare inom stål för EU 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 F 2017
Byggindustri +3,7% -5,1% -2.9% +1,7% +1,6% -0,2% +2,1%
Verkstadsindustri +10,2% -0,5% -3,8% +1.5% +0,1% +0,7% +0,7%
Fordonsindustri +10,9% -4,6% +1,0% +4,9% +7,5% +5,5% +3,2%
Vitvaruindustri -5,5% -1,3% +0,2% -0,3% +4,3% +1,1% +0,3%
Övriga metallvaror +8,8% -2,7% -0,3% +2,5% +2,2% +2,5% +1,9%