”På väg mot ett starkare BE Group”

Viktiga steg för att skapa ett
långsiktigt starkt och lönsamt bolag

När vi summerar 2016, konstaterar vi att det genomförts många förändringar och en starkare bas att bygga vår framtid på har skapats. Vi införde en ny decentraliserad organisation med fokus på våra två huvudaffärer: Distribution och Produktion, samtidigt som vi avvecklade olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien. En ny förenklad kundsegmentering infördes, för att få ett tydligare kundfokus och underlätta arbetet med att anpassa vårt produkterbjudande. Vi har påbörjat arbetet med en övergripande inköpsstrategi där vi vill bygga ett tydligare partnerskap med utvalda leverantörer. Ett led i detta blev att koncernledningen utökades med en inköpsdirektör för att ge rätt fokus på detta viktiga arbete. I affärsenheterna är en ny ledning på plats som representerar en bra blandning av erfarenhet och nya krafter. Vi har nu skapat en organisation som är motiverad med tydliga roller och ansvar samt drar åt samma håll. Efter ett intensivt arbete under året och med flera utmanande år bakom oss, ser vi nu på framtiden med tillförsikt och stor nyfikenhet. Vår resa har bara börjat. Jag passar därför på att rikta ett stort tack till våra medarbetare för alla utomordentliga arbetsinsatser under året.

Bättre ekonomisk utveckling

BE Groups omsättning under 2016 minskade med 7 procent till 3 870 MSEK, främst hänförbart till omstruktureringen av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien. Tonnaget på våra huvudmarknader, Sverige och Finland, ökade sammantaget med 2 procent. Det underliggande rörelseresultatet ökade med över 50 procent till 33 MSEK, vilket visar att våra åtgärder för förbättrad lönsamhet börjat ge resultat. Prisökningen på stål medförde lagervinster på 28 MSEK, vilket tillsammans med det bättre underliggande resultatet samt lägre engångskostnader bidrog till att rörelseresultatet förbättrades till 16 MSEK jämfört med -114 MSEK under föregående år. Även kassaflödet utvecklades positivt, beroende på ett väsentligt bättre rörelseresultat och minskad kapitalbindning. Med det förbättrade kassaflödet kunde vi minska nettoskulden. Sammantaget har BE Group en god finansiell ställning med minskande nettoskuld och god likviditet.

Positiv marknadsutveckling

I samband med Lehman-kraschen 2008 kollapsade världsmarknaden för stålförbrukning. På koncernens huvudmarknader halverades nästan stålanvändningen mellan 2007 och 2009. Sedan dess har marknaden varit utmanande med lägre förbrukning och låga priser. Under 2016 började dock stålpriset röra sig uppåt, vilket har en direkt positiv resultatpåverkan för vår verksamhet. Vi såg även en ökande tillväxt på distributionsmarknaderna i Sverige och Finland. Allmänt var marknadsklimatet mer positivt under året. I våra huvudmarknader Sverige och Finland fortsatte bostadssektorn att gå starkt och även industrin hade en positiv utveckling.

Förbättringspotential i affärsområde Sverige & Polen

Omsättningen för affärsområdet Sverige & Polen minskade med 5 procent till 1 941 MSEK under 2016 främst till följd av lägre snittpriser. Rörelseresultatet förbättrades till 25 MSEK jämfört med -79 MSEK föregående år. Distributionsverksamheten förbättrar sitt resultat men det underliggande rörelseresultatet blev sämre vilket beror på negativ resultatutveckling i affärsområdets projektverksamhet Lecor Stålteknik i Kungälv och produktionsverksamhet i Eskilstuna. Under hösten genomförde vi organisationsförändringar och en rad åtgärder i dessa enheter och räknar med ett förbättrat resultat under 2017.

God utveckling för affärsområde Finland & Baltikum

Omsättningen för affärsområdet Finland & Baltikum uppgick till 1 794 MSEK, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 68 (21) MSEK hjälpt av lagervinster. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 80 procent till 54 MSEK. Utlevererat tonnage ökade med 4 procent under året och priset var stigande. I Finland utvecklades marknaden starkt, speciellt för byggindustrin och vårt kapacitetsutnyttjande ökade under hösten. I Baltikum var marknaden stabil och BE Group behöll sin position bland de många andra aktörerna.

Avveckling av olönsamma enheter

Under året togs beslutet att avveckla vår verksamhet i Slovakien liksom försäljningsverksamheten för plåt och aluminium i Tjeckien. Dessutom stängde vi en mindre produktionsenhet i Estland. Dessa enheter har haft en för låg försäljning och dragits med lönsamhetsproblem under många år. Berörd personal genomförde avvecklingen på ett föredömligt sätt och bidrog starkt till en framgångsrik process. Kostnaderna för avvecklingen följer plan och besparingar kommer att realiseras i början av 2017.

Förändringsprogrammet BE Group 2.0

De omstruktureringar och förändringar som genomförts under året, följer den plan vi satte upp i form av vårt förändringsprogram BE Group 2.0. I programmet ingår vår nya decentraliserade organisation med uppdelning Distribution och Produktion, fokus på hemmamarknader, ny kundsegmentering för mer anpassat kunderbjudande, ökat fokus på strategiskt inköp och avveckling av icke lönsamma verksamheter.

Uppnå god lönsamhet med nuvarande volym

Vårt förändringsprogram utgör en viktig del av vår långsiktiga strategi. Vi kommer från en lång tid med negativ lönsamhet, så första steget är att säkerställa lönsamhet vid nuvarande volymer och nästa steg är att skapa tillväxt. Med de genomförda förändringarna som bas har vi nu påbörjat ett arbete med att genomlysa den långsiktiga strategin. Vårt mål är att skapa tillväxt genom att stärka våra positioner på befintliga marknader och nå en långsiktigt underliggande vinstmarginal på minst fem procent.

Utsikter

Arbetet med att förbättra koncernens resultat fortgår inom många områden. På våra huvudmarknader spås en något växande marknad 2017. Prisuppgången för stålprodukter, som vi sett under året, har givit en mer hållbar situation. Redan införda och förväntade kommande handelshinder gör marknaden mer regional, vilket borde innebära en starkare prisutveckling. Vi arbetar vidare enligt plan och marknadsförutsättningarna är efter flera års negativ utveckling ljusare.

Signatur_Anders-Martinsson_2

Anders Martinsson

VD och koncernchef