Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport.

De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 2016 2015
Rörelseresultat 16 -114
Avdrag lagervinster -28
Återläggning lagerförluster 12
Justering poster av engångskaraktär 45 124
Underliggande rörelseresultat 33 22
Nettoskuld 2016 2015
Långfristiga räntebärande skulder 527 565
Kortfristiga räntebärande skulder 63 77
Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0
Avdrag likvida medel -27 -33
Avrundning -1 0
Nettoskuld 562 609

Nettoskuldsättningsgraden beräknas som nettoskuld dividerat med eget kapital.

Rörelsekapital 2016 2015
Varulager 527 546
Kundfordringar 442 409
Övriga rörelsefordringar 49 64
Avdrag leverantörsskulder -375 -353
Avdrag övriga kortfristiga skulder -136 -140
Avrundning -1 -1
Rörelsekapital 506 525

Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital 2016 2015
Eget kapital 771 785
Långfristiga räntebärande skulder 527 565
Kortfristiga räntebärande skulder 63 77
Sysselsatt kapital 1 361 1 427

Genomsnittligt sysselsatt kapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.