Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2016 (-).

Medel till förfogande

Balanserade vinstmedel

323 530 818

SEK

Årets resultat

-56 439 980

SEK

Summa

267 090 838 

SEK

I ny räkning balanseras

267 090 838

SEK

Summa

267 090 838

SEK

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen blir föremål för fastställelse på årsstämma den 27 april 2017.

Malmö den 16 mars 2017

Petter Stillström
Styrelseordförande

Jörgen Zahlin
Styrelseledamot

Charlotte Hansson
Styrelseledamot

Lars Olof Nilsson
Styrelseledamot

Esa Niemi
Styrelseledamot

Mikael Sjölund
Styrelseledarmot

Mikael Törnros
Arbetstagarrepresentant

Anders Martinsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2017
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor

Informationen i denna årsredovisning är sådan information som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017, klockan 08.30.