Balansräkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2016 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 13 562 558
Övriga immateriella tillgångar 14 18 29
580 587
Materiella anläggningstillgångar 15 156 199
156 199
Andelar i joint venture 17 87 79
87 79
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 0 0
Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Uppskjuten skattefordran 25 51 42
51 42
Summa anläggningstillgångar 874 907
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 20 527 546
527 546
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 442 409
Skattefordringar 4 5
Övriga fordringar 30 32
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 15 27
491 473
Likvida medel
Kassa och bank 27 33
27 33
Tillgångar som innehas för försäljning 0 2
0 2
Summa omsättningstillgångar 1 045 1 054
SUMMA TILLGÅNGAR 1 919 1 961
Belopp i MSEK Not 2016 2015
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Aktiekapital 260 260
Övrigt tillskjutet kapital 251 251
Omräkningsreserv 24 18
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 236 256
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 771 785
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 527 565
Avsättningar 23 0 0
Uppskjuten skatteskuld 25 43 41
Summa långfristiga skulder 570 606
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 63 77
Leverantörsskulder 375 353
Skatteskulder 4 0
Övriga skulder 61 67
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 71 73
Avsättningar 23 4 0
Summa kortfristiga skulder 578 570
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 919 1 961
Goodwill
(föregående år)
Eget kapital och skulder
(föregående år)