Förändringar i eget kapital – koncern

Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Om-räknings- reserv Balanserat resultat Summa eget kapital
2015
Ingående eget kapital 1 januari 2015 153 114 23 425 715
Årets resultat -169 -169
Övrigt totalresultat -5 -5
Årets totalresultat -5 -169 -174
Nyemission 107 137 244
Förändring egna aktier
Utgående eget kapital 31 december 2015 260 251 18 256 785
2016
Ingående eget kapital 1 januari 2016 260 251 18 256 785
Årets resultat -20 -20
Övrigt totalresultat 6 6
Årets totalresultat 6 -20 -14
Nyemission
Förändring egna aktier
Utgående eget kapital 31 december 2016 260 251 24 236 771

Sammanläggning av aktier 2016

Årsstämman 2016 beslutade om sammanläggning av bolagets aktier (omvänd aktiesplit), varvid 20 befintliga aktier lades samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Sammanläggningen genomfördes i maj 2016 och innebär att totala antalet aktier uppgår till 13 010 124 st.