Kassaflödesanalys – koncern

Belopp i MSEK Not 2016 2015
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -11 -162
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 64 186
53 24
Betald/Erhållen skatt -9 -7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 44 17
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 37 7
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 4
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 4 -121
Kassaflöde från den löpande verksamheten 78 -93
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 -2 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -8 -16
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 -16
Kassaflöde efter investeringar   68 -109
Finansieringsverksamheten
Nyemission 244
Förvärv/avyttring egna aktier 0
Upptagna lån 586
Amortering av låneskulder -74 -759
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -74 71
Årets kassaflöde   -6 -38
Likvida medel vid årets början   33 73
Kursdifferens i likvida medel   0 -2
Likvida medel vid årets slut 27 33