Resultaträkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2016 2015
Nettoomsättning 1 3 870 4 155
Kostnad för sålda varor 2 -3 309 -3 631
Bruttoresultat 561 524
Försäljningskostnader 2 -395 -415
Administrationskostnader 2 -111 -102
Andelar i joint ventures resultat 7, 17 8 2
Övriga rörelseintäkter 7 4 5
Övriga rörelsekostnader 2, 8 -51 -128
Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 16 -114
Finansiella intäkter 9 3 3
Finansiella kostnader 10 -30 -51
Resultat före skatt -11 -162
Skatt 11 -9 -7
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 -20 -169
Resultat per aktie före utspädning 12 -1,56 -19,47
Resultat per aktie efter utspädning 12 -1,56 -19,47
Koncernens nettoomsättning
MSEK
Koncernens rörelseresultat (EBIT)
MSEK