Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – koncern

Belopp i MSEK Not 2016 2015
Ställda säkerheter 26 2 139 2 049
Eventualförpliktelser 26 17 21