Rapport över koncernens totalresultat

Belopp i MSEK 2016 2015
Årets resultat -20 -169
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 20 -17
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -18 15
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 4 -3
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Summa övrigt totalresultat 6 -5
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -14 -174