Balansräkning – moderbolag

Belopp MSEK Not 2016 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 14 15 21
15 21
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 0 0
0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 16 948 982
Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 92 93
1 040 1 075
Uppskjuten skattefordran 25 44 34
Summa anläggningstillgångar 1 099 1 130
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 134 115
Fordringar hos koncernbolag 65 57
Skattefordringar 2 2
Övriga fordringar 0 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 4
206 181
Kassa och bank 9 13
9 13
Summa omsättningstillgångar 215 194
SUMMA TILLGÅNGAR 1 314 1 324
Belopp MSEK Not 2016 2015
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Aktiekapital 260 260
Reservfond 31 31
291 291
Fritt eget kapital
Överkursfond 240 240
Balanserad vinst 84 308
Årets resultat -57 -224
267 324
Summa eget kapital 558 615
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 515 546
Avsättningar  0 0
515 546
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 31 34 34
Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 192 111
Leverantörsskulder 6 3
Skulder till koncernbolag 3 4
Övriga skulder 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 5 10
Avsättningar 0
241 163
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 314 1 324