Förändringar i eget kapital – moderbolag

Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget Kapital
2015
Ingående eget kapital 1 januari 2015 153 31 103 439 -131 595
Överföring av föregående års resultat -131 131
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -131 131
Årets resultat -224 -224
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -224 -224
Nyemission 107 137 244
Förändring egna aktier
Utgående eget kapital 31 december 2015 260 31 240 308 -224 615
2016
Ingående eget kapital 1 januari 2016 260 31 240 308 -224 615
Överföring av föregående års resultat -224 224
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -224 224
Årets resultat -57 -57
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -57 -57
Nyemission
Förändring egna aktier
Utgående eget kapital 31 december 2016 260 31 240 84 -57 558

Sammanläggning av aktier 2016

Årsstämman 2016 beslutade om sammanläggning av bolagets aktier (omvänd aktiesplit), varvid 20 befintliga aktier lades samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Sammanläggningen genomfördes i maj 2016 och innebär att totala antalet aktier uppgår till 13 010 124 st.