Kassaflödesanalys – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2016 2015
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -67 -242
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 49 229
-18 -13
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -18 -13
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 -4
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 12 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 -12
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0
Utlåning till dotterbolag 16 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 15 -9
Finansieringsverksamheten
Nyemission 244
Förvärv av egna aktier
Nettoförändring av in-/utlåning cashpool 45 -68
Upplåning från dotterbolag
Amortering av låneskulder -51 -173
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 3
Årets kassaflöde   -4 -18
Likvida medel vid årets början   13 31
Likvida medel vid årets slut 9 13