Resultaträkning – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2016 2015
Nettoomsättning 1 25 34
25 34
Administrationskostnader -51 -57
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7, 8 0 0
Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 -26 -23
Resultat från andelar i koncernbolag 6 -21 -202
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 21 37
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -50 -54
Resultat efter finansiella poster -76 -242
Bokslutsdispositioner 9 12
Resultat före skatt -67 -230
Skatt 11 10 6
Årets resultat -57 -224