Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – moderbolag

Belopp MSEK Not 2016 2015
Ställda säkerheter 26 1 166 1 156
     
Eventualförpliktelser 26 52 46