Lasse Levola

Affärsområdeschef Finland & Baltikum

Nyckeltal 2016 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 185 178
Nettoomsättning, MSEK 1 794 1 745
Förändring jämfört med föregående år, % 2,9 1,7
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) 68 21
Rörelsemarginal, % 3,8 1,2
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 54 30
Underliggande rörelsemarginal, % 3,0 1,7
Investeringar, MSEK 3 9
Medelantal anställda 325 332

1) Rörelseresultatet 2016 har påverkats av omstruktureringskostnader om -2 MSEK relaterade till den omorganisation som genomfördes under det andra kvartalet.

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

 

Under 2016 stod affärsområdet för 46 procent (42) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på nio orter. Affärsområdet inkluderar även verksamheterna i Baltikum där det finns lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

På den finska marknaden har bolaget 2 800 kunder och de tio största kunderna utgör 14 procent av bolagets omsättning. Fokus ligger på att leverera värdeskapande tjänster till både bygg- och verkstadsindustrin. BE Group Finland driver ett stålservicecenter för tunnplåtbearbetning i egen regi, vilket medför en högre andel försäljning av dessa produkter jämfört med affärsområde Sverige & Polen. De huvudsakliga konkurrenterna är Tibnor, Kontino och Flinkenberg.

I Baltikum är marknaden mer fragmenterad och förutsättningarna varierar kraftigt mellan Estland, Lettland och Litauen men BE Group har överlag en god och växande position i området.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året ökade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 794 MSEK (1 745). Rörelseresultatet förbättrades till 68 MSEK (21) och justerat för lagervinster på 16 MSEK (-9) samt engångsposter på -2 MSEK (0) ökade det underliggande rörelseresultatet till 54 MSEK (30). Utlevererat tonnage har under perioden ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Omsättningen mätt i svenska kronor har vidare påverkats positivt av valutaeffekter medan genomsnittspriset är något lägre än jämfört med föregående år. Den positiva pristrenden och högre underliggande bruttomarginal har bidragit till det kraftigt förbättrade rörelseresultaten.

Fortsatt utveckling

Efterfrågan under året har varit tudelad. Tillväxten inom byggindustrin har varit stark medan efterfrågan från verkstadsindustrin varit svag under större delen av året. Industriproduktionen började öka under den senare delen av året och började då bidra positivt till stålefterfrågan. Stålpriserna återhämtade sig under årets början efter det kraftiga prisfallet i slutet av 2015 och under den senare hälften av 2016 fortsatte priserna att öka till följd av högre råvarupriser och de importtullar EU infört under året. Detta har inneburit att den negativa pristrend som varat i fyra år brutits. Det förbättrade marknadsklimatet har tillsammans med positiva effekter i efterdyningarna av sammangåendet mellan SSAB och Ruukki och ett målinriktat försäljningsarbete lett till en god tillväxt jämfört med året innan.

Det interna arbetet med en ny struktur och organisation har tillsammans med ett målmedvetet marginalförbättringsarbete lett till stärkta bruttomarginaler och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Detta arbete kommer fortsätta att gynna oss under 2017. Den överenskommelse som slutits mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom den finska industrin kommer sannolikt att minska utflyttningen av produktion och förväntas därmed stödja stålefterfrågan på den finska marknaden. Högst upp på vår agenda under 2017 kommer, liksom tidigare, vara att erbjuda den bästa kundupplevelsen i vår industri genom att tillhandahålla värdeskapande lösningar till varje kund och segment som vi inriktar oss på. Sammantaget så ser vi positivt på att nå en tillväxt under 2017 som överstiger den generella marknadstillväxten.

Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK

* Rörelseresultatet Q1 2016 har påverkats av omstruktureringskostnader om -2 MSEK.

Underliggande rörelseresultat *
MSEK

* Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före poster av engångskaraktär och justerat för lagervinster och lagerförluster. Se även fliken alternativa nyckeltal.