Anders Martinsson

Affärsområdeschef Sverige & Polen

Nyckeltal 2016 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 166 166
Nettoomsättning, MSEK 1 941 2 042
Förändring jämfört med föregående år, % -5,0 2,2
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) 25 -79
Rörelsemarginal, % 1,3 -3,9
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 14 27
Underliggande rörelsemarginal, % 0,7 1,3
Investeringar, MSEK 6 7
Medelantal anställda 364 360

1) Rörelseresultatet 2015 har belastats med nedskrivning av tillgångar om -104 MSEK. Rörelseresultatet 2016 har påverkats av omstruktureringskostnader om -3 MSEK relaterade till den omorganisation som genomfördes under det andra kvartalet.

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

Affärsområde Sverige & Polen svarade under 2016 för 50 procent (49) av BE Groups nettoomsättning. Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige, BE Group Produktion Eskilstuna och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen. De cirka 2 000 kunderna inom verkstads och byggindustrin får leveranser från lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Kungälv, Norrköping och Eskilstuna i Sverige samt Trebaczew i södra Polen. Utöver dessa anläggningar så har BE Group Sverige lokala försäljningskontor på sammanlagt sju orter. Kundernas storlek och behov varierar kraftigt, de tio största kunderna utgör cirka 14 procent av affärsområdets omsättning. Lokal närvaro, hög servicegrad och god kundförståelse är förutsättningar för att betjäna marknaden.

BE Group äger 50 procent av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas. Bland konkurrenterna på marknaden finns SSAB-ägda Tibnor samt Stena Stål som ingår i Stena koncernen.

Försäljning och resultat

I jämförelse med samma period föregående år minskade nettoomsättningen för året med 5 procent och uppgick till 1 941 MSEK (2 042). Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (-79). Justerat för lagervinster och lagerförluster på 14 MSEK (-2) samt engångsposter om -3 MSEK (-104) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 14 MSEK (27). Engångsposterna under året är hänförliga till den omorganisation som genomfördes under det andra kvartalet. Under föregående år härrör sig kostnaderna till nedskrivning av tillgångsvärden.

Distributionsaffären i Sverige har ett tonnage i nivå med föregående år och ett väsentligt förbättrat resultat. Det lägre underliggande resultatet för affärsområdet förklaras av utvecklingen i BE Group Produktion Eskilstuna och Lecor Stålteknik där den sammantagna förlusten ökat till -32 MSEK (-12). För båda verksamheterna har nya platschefer tillsatts under året och åtgärder initierats. Det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 8 MSEK (2).

Fortsatt utveckling

Under 2016 har fokus varit på att höja marginalerna i våra affärer vilket givit en positiv effekt. Den återhämtning som vi sett på priserna under året har också medfört lagervinster efter flera år med lagerförluster. Många saker har fallit på plats internt men arbetet med att stärka våra marginaler kommer att fortsätta också under 2017. Detta kommer att ske dels genom ett aktivt arbete med att öka och tydliggöra de värden vi skapar och prissätta dessa korrekt, men också genom att effektivisera inköpsprocessen. Den kundsegmentering som togs fram under 2016 kommer leda till förbättrat kunderbjudande och medföra att vi effektivare kan styra försäljningsarbetet internt. Sammantaget bör detta leda till att vi uppnår vår målsättning att växa mer än marknaden under 2017 och att vi gör det med bibehållna eller bättre marginaler.

Beträffande Lecor stålteknik och BE Group produktion Eskilstuna så finns planer på plats för att komma tillrätta med de förluster som genererats under 2016.

I vårt hälftenägda ArcelorMittal BE Group SSC, har vi under året tagit beslut om investeringar i form av uppgradering av befintlig klipplinje och en helt ny spaltlinje för tunnplåt. Detta innebär att vi under kommande år kommer kunna erbjuda bättre kvalitet och ett bredare produkterbjudande till våra kunder. Med detta förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och en positiv lönsamhetsutveckling i bolaget.

 

Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK

* Nedskrivning av tillgångar om -104 MSEK Q3 2015 samt kostnader relaterade till omstrukturering -3 MSEK Q1 2016.

Underliggande rörelseresultat *
MSEK

* Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före poster av engångskaraktär och justerat för lagervinster och lagerförluster. Se även fliken alternativa nyckeltal.