Nyckeltal 2016 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 23 62
Nettoomsättning, MSEK 135 368
Förändring jämfört med föregående år, % -63,3 -24,6
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) -77 -56
Rörelsemarginal, % neg neg
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) -35 -35
Underliggande rörelsemarginal, % neg neg
Investeringar, MSEK 1 0
Medelantal anställda 50 70

1) Rörelseresultatet 2015 har belastats med nedskrivningar av tillgångar om -20 MSEK. Rörelseresultatet 2016 har belastats med nedskrivningar och omstruktureringskostnader om -40 MSEK relaterade till den organisationsförändring som initierades i början av året.

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

Moderbolaget och koncernposter innefattar utöver moderbolaget och koncernelimineringar även de bolag som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien samt RTS Estland.

Utveckling under året

Omstruktureringsarbetet, som styrelsen i BE Group fattade beslut om under första kvartalet 2016, har fortlöpt planenligt under året. Vid årets slut återstod en försäljning av bolagets fastighet i Tjeckien samt den formella likvidationen av det slovakiska bolaget. Inga ytterligare kostnader förväntas uppkomma. Avvecklingen av koncernens produktionsverksamhet i Estland avslutades tidigare under året. Koncernens distributionsverksamhet i Estland berörs inte. Under året uppgick omsättningen i enheter under omstrukturering till 155 MSEK (386). Rörelseresultatet uppgick till -52 MSEK (-32) och justerat för lagerförluster samt engångsposter på -41 MSEK (-21) var det underliggande resultatet -11 MSEK (-11).

Moderbolaget

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick periodens omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 25 MSEK (34). Rörelseresultatet uppgick till -26 MSEK (-23) varav -1 MSEK (0) var engångsposter relaterade till personalneddragningar. Finansnettot, som under båda åren påverkats negativt av nedskrivningar av aktier i dotterbolag samt föregående år även koncerninterna fordringar, uppgick till -50 MSEK (-219). Resultat före skatt uppgick till -67 MSEK (-230) och resultat efter skatt till -57 MSEK (-224). Vid periodens slut uppgick moderbolagets egna kapital till 558 MSEK (615). Under året har moderbolaget investerat 1 MSEK (0) i immateriella tillgångar. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 MSEK (13).

Fortsatt utveckling

De negativa effekterna på omsättningen från omstruktureringen kommer kvarstå under första halvan av 2017. Kostnadsbesparingarna kommer nå full effekt under början av 2017.

Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK

* Nedskrivning om -20 MSEK Q3 2015 och -40 MSEK Q1 2016.

Underliggande rörelseresultat *
MSEK

* Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före poster av engångskaraktär och justerat för lagervinster och lagerförluster. Se även fliken alternativa nyckeltal.