Not 1 – Rörelsesegment

2016 Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
Extern omsättning 1 926 1 791 153 3 870
Intern omsättning  15 3 -18
Nettoomsättning  1 941 1 794 135 3 870
Andelar i joint ventures resultat  8 8
Underliggande rörelseresultat  14 54 -35 33
Lagervinster/-förluster 14 16 -2 28
Poster av engångskaraktär 1) -3 -2 -40 -45
Rörelseresultat 25 68 -77 16
Finansnetto -27
Resultat före skatt -11
Skatter -9
Årets resultat   -20
 
Underliggande rörelsemarginal 0,7% 3,0% neg 0,9%
Rörelsemarginal 1,3% 3,8% neg 0,4%
   
Levererat tonnage (tusentals ton) 166  185 23 374
   
Operativt kapital 727 503 104 1 334
Investeringar 6 3 1 10 
 
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 22 17 11 50 
Övriga icke kassaflödespåverkande poster -8 3 19 14
Summa ej kassaflödespåverkande poster 14 20 30 64 

1) Under året har nedskrivningar av tillgångar samt kostnader relaterade till omstrukturering på totalt -45 MSEK gjorts.

2015 1) Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
Extern omsättning 2 030 1 741 384 4 155
Intern omsättning 12 4 -16
Nettoomsättning 2 042 1 745 368 4 155
Andelar i joint ventures resultat 2 2
Underliggande rörelseresultat 27 30 -35 22
Lagervinster/-förluster -2 -9 -1 -12
Poster av engångskaraktär2) -104 0 -20 -124
Rörelseresultat -79 21 -56 -114
Finansnetto -48
Resultat före skatt       -162
Skatter -7
Årets resultat -169
Underliggande rörelsemarginal 1,3 % 1,7 % neg 0,5 %
Rörelsemarginal neg 1,2 % neg -2,8 %
         
Levererat tonnage (tusentals ton) 166 178 62 406
         
Operativt kapital 760 478 153 1 391
Investeringar 7 9 0 16
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 23 20 19 62
Övriga icke kassaflödespåverkande poster 101 1 22 124
Summa ej kassaflödespåverkande poster 124 21 41 186

1) Jämförelsesiffrorna för 2015 är omarbetade för att spegla den nya organisationen.

2) Under året har nedskrivningar av tillgångar på totalt -124 MSEK gjorts.

 

BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Då kunderna uppvisar en stor bredd i förutsättningar och behov erbjuder BE Group olika affärslösningar; lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning samt direktförsäljning. Samarbetet mellan BE Group och en given kund kan bestå av en eller flera av affärslösningarna.

Koncernens basprodukter är av likartad karaktär oavsett till vilka kunder eller marknader de distribueras. Ett led i koncernens strategi är också att vidareförädla materialet i egna produktionsanläggningar genom olika typer av produktionsservice, vilket i vissa fall leder till färdiga komponenter som går rakt in i kundernas produktion.

Koncernens risker och möjligheter skiljer sig åt på de olika geografiska marknader till vilka koncernens produkter distribueras. Koncernen har därför valt geografiska områden som rörelsesegment.

Den operativa strukturen och den interna rapporteringen till koncernledning och styrelse bygger därför primärt på redovisning av geografiska affärsområden. I segmentets resultat, tillgångar och skulder har inkluderats operativa poster hänförliga till segmentets löpande verksamhet.

Fördelningen av operativt kapital per segment baseras på lokalisering av verksamheten och innefattar direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas per segment på ett rimligt tillförlitligt sätt. Operativt kapital som fördelats per segment omfattar materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, andelar i joint venture, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld och avsättningar. Finansiella tillgångar och skulder har inte fördelats på respektive segment och redovisas som övriga tillgångar/skulder. I segmentens investeringar ingår investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Den finansiella informationen per segment är baserad på samma redovisningsprinciper som koncernens. Koncernen använder sig av ett antal alternativa nyckeltal (se fliken alternativa nyckeltal för mer information). Ett av dessa är det underliggande resultatet som är det redovisade resultatet justerat för poster av engångskaraktär samt lagervinster och förluster. Dessa utgör skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen bygger på BE Groups egen modell. Denna modell har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Internpriserna mellan koncernens segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” det vill säga mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av transaktionerna. Varupriset baseras på aktuella inköpspriser med påslag för intern marginal.

Information om produkter och tjänster samt geografiska områden

Under året har en omorganisation genomförts och koncernen består av två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum. Koncernens övriga verksamheter samlas inom Moderbolaget och koncernposter.

Sverige & Polen

Inom affärsområde Sverige & Polen ingår BE Groups verksamheter i Sverige under firmanamnen BE Group Sverige AB, Lecor Stålteknik AB och BE Group Produktion Eskilstuna AB samt verksamheten i Polen under namnet BE Group Sp. z o.o. BE Group Sverige AB erbjuder försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I kombination med materialet tillhandahålles också produktionsservice då bolaget i olika produktionsprocesser vidareförädlar material för att uppfylla specifika krav hos kunderna. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget annan service i form av avancerade logistiklösningar samt materialrådgivning. BE Group Sverige AB äger vidare 50 procent av tunnplåtsbearbetningsföretaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. Lecor Stålteknik AB tillhandahåller stålkonstruktionslösningar till kunder inom byggindustrin i Sverige och BE Group Produktion Eskilstuna AB är ett servicebolag inom plåtbearbetning och svetsning. Verksamheten i Polen erbjuder produktionsservice till polska och nordiska kunder.

Finland & Baltikum

Inom affärsområde Finland & Baltikum ingår BE Groups verksamhet i Finland som bedrivs under firmanamnet BE Group Oy Ab och verksamheterna i de baltiska länderna under firmanamnen BE Group AS, Estland, BE Group SIA, Lettland och UAB BE Group, Litauen. I samtliga verksamheter erbjuds försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I Finland tillhandahålls också produktionsservice i stor omfattning. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget i Finland sina kunder logistiklösningar, rådgivning och finansiering av rörelsekapital.

Moderbolaget och koncernposter

BE Group har under året genomfört en omorganisation av koncernens affärsområden vilket innebär att Övriga enheter har avvecklats. Verksamheten i Polen, Lecor Stålteknik och BE Group Produktion Eskilstuna ligger nu under affärsområde Sverige & Polen. Syftet med omorganisationen var att skapa ökat fokus på huvudmarknaderna i Sverige, Polen, Finland & Baltikum. BE Groups verksamheter i Tjeckien, Slovakien och RTS Estland samt moderbolaget och koncernelimineringar samlas i Moderbolaget och koncernposter. Moderbolag och koncernposter är ett samlingsbegrepp för de enheter som ligger utanför affärsområdena Sverige & Polen och Finland & Baltikum.

Under året har en omstrukturering av verksamheterna i Tjeckien (BE Group CZ s.r.o.), Slovakien (BE Group Slovakia s.r.o) och RTS Eesti i Estland genomförts. Omstruktureringen innebär att verksamheterna i RTS Estland och BE Group Slovakien avvecklas liksom försäljningen av plåt och aluminium i Tjeckien. Den delen av verksamheten i Tjeckien som förser marknaden med kapat stångmaterial berörs inte av omstruktureringen.

Koncernen

Försäljning per produktgrupp 2016 2015
Långa produkter 1 260 1 284
Platta produkter 1 434 1 645
Rostfritt stål 722 780
Aluminium 194 194
Övrigt 260 252
Totalt 3 870 4 155
Försäljning per land utifrån kundens hemvist 2016 2015
Sverige 1 895 1 994
Finland 1 509 1 466
Övriga länder 466 695
Totalt 3 870 4 155
Materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar per land 2016 2015
Sverige 505 511
Finland 304 300
Övriga länder 14 54
Totalt 823 865

Moderbolaget

Försäljning av interna tjänster per land utifrån dotterbolagens hemvist 2016 2015
Sverige 11 14
Finland 10 13
Övriga länder 4 7
Totalt 25 34