Not 10 – Finansiella kostnader

Koncern 2016 2015
Räntekostnader, kreditinstitut 19 26
Räntekostnader, övriga 1 0
Övriga kostnader 10 25
Totalt 30 51
Moderbolag 2016 2015
Räntekostnader, kreditinstitut 18 25
Räntekostnader, koncernbolag 10 11
Netto valutakursförändringar 16
Övriga kostnader 6 18
Totalt 50 54

Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.