Not 11 – Skatt

Koncern 2016 2015
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad -18 -3
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Totalt -18 -3
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0
Uppskjuten skatteintäkt hänförlig till under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 10 6
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 0 0
Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats
Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag -1 -11
Övrigt 0 1
Totalt 9 -4
Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen -9 -7
Moderbolag 2016 2015
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad/ skatteintäkt
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Totalt
Uppskjuten skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 10 6
Totalt 10 6
Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget 10 6