Not 12 – Resultat per aktie

Koncern 2016 2015
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,56 -19,47
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -1,56 -19,47
Beräkningen av täljare och nämnare som använts vid beräkning av resultat per aktie anges nedan.
Årets resultat
Årets resultat (MSEK) -20 -169
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning (ental)   
Totalt antal stamaktier 1 januari 8 708 150 3 427 305
Nyemission 4 301 974 5 280 845
Effekt av köp av egna aktier -26 920 -26 920
Vägt antal stamaktier under året, före utspädning 12 983 204 8 681 230
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning (ental)  
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 12 983 204 8 681 230
Vägt antal stamaktier under året, efter utspädning 12 983 204 8 681 230

En sammanläggning av aktier 1:20 gjordes i maj 2016. Jämförelsesiffrorna 2015 är därför omräknade.