Not 13 – Goodwill

Kassagenererande enheter med goodwillvärden

Goodwill Sverige Lecor Finland Koncernen totalt
Ingående balans 2015-01-01 314 67 231 616
Nedskrivning -50 -54
Valutakursdifferens -4 -4
Utgående balans 2015-12-31 314 17 227 558
Ingående balans 2016-01-01 314 17 227 558
 Nedskrivning
 Valutakursdifferens 4 4
Utgående balans 2016-12-31 314 17 231 562
Återvinningsvärde 759 83 782
Redovisat värde 634 54 426
Skillnad 125 29 356

Nedskrivningsprövning

Kassagenererande enheter

Den kassagenererande enheten Sverige består av bolaget BE Group Sverige AB och Lecor av bolaget Lecor Stålteknik AB. Båda dessa bolag återfinns under affärsområde Sverige & Polen. Den kassagenererande enheten Finland består av bolaget BE Group Oy Ab som är en del av affärsområde Finland & Baltikum.

Återvinningsvärden

Prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill sker minst en gång per år. Vid dessa prövningar jämförs återvinningsvärdet med det redovisade värdet. Prövningen som gjordes 2015 ledde till en nedskrivning av goodwill i Lecor om 50 MSEK. Under året har en ny bedömning gjorts, vilken per bokslutsdagen visar att inget ytterligare nedskrivningsbehov förelåg.

Från tabellen ovan framgår skillnad mellan återvinningsvärde och redovisat värde per kassaflödesgenererande enhet. Återvinningsvärdet av de kassaflödesgenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet används en modell som bygger på fastställda affärsplaner för 2017. Dessa planer har sedan justerats så att eventuella engångeffekter eller andra exceptionella effekter kompenserats i syfte att räkna fram ett normaliserat kassaflöde. Detta har sedan antagits växa med 2 procent per år, vilket förväntas vara i linje med inflationen. Det redovisade värdet motsvarar respektive bolags operativa kapital per den sista december. Redovisat värde för Sverige har justerats för värdet av andelar i joint venture då detta innehav är föremål för en separat värdering (se Not 17).

För beräkningen av nyttjandevärdet har de uppskattade kassaflödena diskonterats med en faktor om 9,6 procent (9,6) före skatt. Diskonteringsfaktorn har bestämts med hjälp av en modell där kapitalkostnaden för bolagets egna kapital vägs samman med kostnaden för bolagets räntebärande skuld utifrån skuldsättningsgraden. Kostnaden för det egna kapitalet bedöms utifrån riskfri ränta, marknads- och bolagsspecifik riskpremie, samt bolagets bedömda Betavärde som är ett mått på hur bolagets risk korrelerar med marknadsrisk. Bolaget har bedömt att samma diskonteringsfaktor är tillämplig för samtliga i koncernen ingående enheter.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys har gjorts där de ingående variablerna i nyttjandevärdesmodellen ändrats och effekten på återvinningsvärdet har analyserats. För det prognosticerade kassaflödet är tillväxt, vinstmarginal, rörelsekapitalbindning samt investeringar viktiga faktorer. För värderingen är även diskonteringsfaktorn en viktig parameter. För modellen har investeringar antagits vara i nivå med avskrivningar och rörelsekapitalbindningen i nivå med utfall för 2016. Vinstmarginaler är, med undantag för Lecor där utfallet för 2016 varit exceptionellt svagt, i nivå med utfall 2016. För tillväxt och diskonteringsfaktor medför en negativ förändring på 1 procent inget ytterligare nedskrivningsbehov. Känsligheten för lägre underliggande vinstmarginaler är något större, men framförallt så krävs att Lecor följer framlagd affärsplan för att försvara det bokförda värdet.