Not 15 – Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar Totalt
Koncern 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 90 91 504 510 155 160 4 2 753 763
Nyanskaffningar 0 0 4 9 3 3 1 4 8 16
Avyttringar och utrangeringar -3 -3 -2 -7 -5 -10
Omklassificeringar 3 1 1 0 -4 -2 -1
Årets valutakursdifferenser 4 -1 14 -13 1 -1 0 19 -15
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 94 90 522 504 158 155 1 4 775 753
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -21 -18 -367 -347 -136 -135 -524 -500
Avyttringar och utrangeringar 2 2 2 7 4 9
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan -3 -3 -28 -32 -9 -9 -40 -44
Årets valutakursdifferenser -1 -10 10 -1 1 -12 11
Summa ackumulerade avskrivningar -25 -21 -403 -367 -144 -136 -572 -524
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -28 -8 -1 -1 -1 -1 -30 -10
Årets nedskrivningar -12 -20 -1 -3 -16 -20
Årets valutakursdifferenser 1 0 0 0 0 -1 0
Summa ackumulerade nedskrivningar -41 -28 -2 -1 -4 -1 -47 -30
Redovisat värde vid periodens slut 28 41 117 136 10 18 1 4 156 199
Finansiell leasing
Koncern
Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 3 4 16 20 1 1 20 25

Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till finansiella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Koncern
Inom ett år 2 2 6 6 8 8
Mellan ett och fem år 4 6 9 14 13 20
Senare än fem år
Summa framtida minimileaseavgifter 6 8 15 20 21 28
Belopp som representerar ränta 0 0 -1 -2 -1 -2
Summa redovisat värde av leasingskuld 6 8 14 18 20 26

Vid utgången av 2016 uppgick det redovisade värdet på de leasade tillgångarna till 20 MSEK. Variabla avgifter i resultatet är 0 MSEK. För ytterligare upplysning om koncernens finansiella leasingskulder hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering samt not 33 Viktiga uppskattningar.

Värdering – fastighet i Tjeckien

En extern värdering av fastigheten i Tjeckien har genomförts. Fastigheten som ligger i Ostrava ingår i den omstrukturering av verksamheten i Tjeckien som beslutades om under första kvartalet. Fastigheten bedömdes har ett marknadsvärde som understeg det bokförda värdet och skrevs därför ner med 12 MSEK till 24 MSEK vilket är det bedömda marknadsvärdet.

 

Inventarier, verktyg och installationer
Moderbolag 2016 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 1
Nyanskaffningar 0
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 -1
Årets avskrivning enligt plan 0 0
Summa ackumulerade avskrivningar -1 -1
Redovisat värde vid periodens slut 0 0