Not 17 – Andelar i joint venture

BE Group äger 50 procent av ArcelorMittal BE Group SSC AB (org.nr. 556192-8770, säte Karlstad). Ägandet i det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att 50% av resultatet efter skatt för det samägda bolaget redovisas som resultatandel inom rörelseresultatet i BE Group koncernen.

Resultat i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2016 2015
Resultat före skatt 19 4
Skatt -4 -1
Resultat efter skatt 15 3
Erhållen utdelning
Sammandrag av resultaträkningar och
balansräkningar för joint venture
2016 2015
Nettoomsättning 611 550
Rörelseresultat 19 4
Finansnetto 0 0
Skatt -4 -1
Årets resultat 15 3
 2016 2015
Anläggningstillgångar 183 165
Omsättningstillgångar 228 168
Summa tillgångar 411 333
 2016 2015
Eget kapital 267 252
Avsättningar 20 20
Räntebärande skulder 59 28
Övriga icke räntebärande skulder 65 33
Summa eget kapital och skulder 411 333
Andelar i joint venture  2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 79 127
Erhållen utdelning
Resultatandel i joint venture 8 2
Nedskrivning -50
Bokfört värde vid årets utgång 87 79
Transaktioner med joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB  2016 2015
Fordringar på joint venture
Skulder till joint venture 8 3
Försäljning till joint venture 0 0
Inköp från joint venture 57 57
Erhållen utdelning

Transaktioner med joint venture sker till marknadsmässiga priser och villkor.

Nedskrivningsprövning 2015

Under det tredje kvartalet 2015 konstaterades att koncernens joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB inte skulle uppnå målen för året. Mot denna bakgrund gjordes en bedömning gällande utvecklingen för de kommande åren. Slutsatsen blev att ett nedskrivningsbehov förelåg. Koncernen är via BE Group Sverige AB ägare av 50 procent av aktierna i ArcelorMittal BE Group SSC AB och värdet av bolagets andel prövades genom att återvinningsvärdet jämfördes med det redovisade värdet. Det redovisade värdet består av det bokförda värdet.

Återvinningsvärdet har uppskattats med hjälp av ett nyttjandevärde som bygger på kassaflödesprognoser för fem år framåt samt ett slutvärde baserat på en årlig tillväxttakt om 2 procent. Kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 14,5 procent före skatt. Diskonteringsräntan har bestämts utifrån samma metodik som vid prövning av Goodwill (se not 13) med den skillnaden att kapitalstrukturen i joint venture använts för att vikta samman kapital- och räntekostnad. Jämförelsen mellan det redovisade värdet och återvinningsvärdet har medfört en nedskrivning av koncernens andelar i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB med 50 MSEK. Efter nedskrivning är det kvarvarande värdet 79 MSEK.