Not 19 – Räntebärande fordringar hos koncernbolag

Moderbolag 2016 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 208 238
Tillkommande fordringar 82 39
Reglerade fordringar -67 -18
Nedskrivning av fordringar -2 -51
Årets valutakursdifferenser 5 0
Redovisat värde vid periodens slut 226 208
Varav redovisat som långfristigt 92 93
Varav redovisat som kortfristigt 134 115