Not 2 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

Koncern 2016 2015
Materialkostnader -2 912 -3 230
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader -408 -400
Övriga externa kostnader -476 -456
Avskrivningar och nedskrivningar -64 -186
Övriga rörelsekostnader -6 -4
Totalt -3 866 -4 276

Specifikationen över kostnader fördelade per kostnadsslag avser poster som ingår i resultaträkningens kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.