Not 20 – Varulager

Koncern 2016 2015
Inkuransreserv varulager
Bokfört värde vid årets början -10 -10
Omräkningsdifferens 0 0
Årets förändring 4 0
Summa inkuransreserv varulager -6 -10