Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern 2016 2015
Lokalhyror 9 10
Försäkringar 1
Övriga poster 5 17
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 27
Moderbolag 2016 2015
Övriga poster 5 4
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4