Not 22 – Eget kapital

Aktiekapital och antal aktier

Koncern 2016 2015
Emitterade aktier per 1 januari 260 202 495 74 728 128
Nyemission 185 474 367
Sammanläggning 1:20 -247 192 371
Emitterade aktier per 31 december 13 010 124 260 202 495

Per den 31 december 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 13 010 124 (260 202 495) stamaktier. Minskningen av antalet stamaktier under året beror på en sammanläggning av aktier (omvänd aktiesplit där 20 befintliga aktier lades samman till en ny aktie) som genomfördes under det andra kvartalet 2016. Aktierna har ett kvotvärde om 20,00 kr (1,00). Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillgångar.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter, som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina rapporter i svenska kronor.

I omräkningsreserven redovisas också säkringen av nettoinvestering i utländska dotterbolag. Den består av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder, som har upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet. Beloppet är efter skatteeffekt.

Koncern 2016 2015
Bokfört värde vid årets början 18 23
Årets valutakursdifferens 20 -17
Säkring av nettoinvestering i utländskt dotterbolag -18 15
Skatt hänförlig till säkring av nettoinvestering i utländskt dotterbolag 4 -3
Redovisat värde vid periodens slut 24 18

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterbolag. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Egna aktier
2016 2015
Koncern Antal Belopp Antal Belopp
Ingående balans 538 381 21 538 381 21
Sammanläggning 1:20 -511 461
Utgående balans vid periodens slut 26 920 21 538 381 21

Förvärv av egna aktier har redovisats direkt mot balanserade vinstmedel.

Moderbolag

Bundet eget kapital

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom utdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före den 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Tillsammans med årets resultat erhålls summa fritt eget kapital, vilket är det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga när det för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden från och med 1 januari 2006 ingår i det fria egna kapitalet.