Not 23 – Avsättningar

Koncern 2016 2015
Omstruktureringskostnader 2
Övrigt 2 0
Summa avsättningar 4 0
Varav:
Långfristigt 0 0
Kortfristigt 4 0
4 0
2016 Omstruktureringskostnader  Övrigt
Bokfört värde vid årets början 0 0
Nya avsättningar 10 2
Belopp som tagits i anspråk under perioden -8 0
Redovisat värde vid periodens slut 2 2
Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser:
2017 2 2
2018-2021 0 0
2 2

Moderbolag

I moderbolaget finns för närvarande inga avsättningar 0 (0).