Not 24 – Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2016 (-).

Medel till förfogande

Överkursfond

239 719 829

SEK

Balanserat resultat

  83 810 989

SEK

Årets resultat

 -56 439 980

SEK

Summa

267 090 838 

SEK

I ny räkning överförs

267 090 838

SEK

Summa

267 090 838

SEK