Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

2016
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Immateriella tillgångar 0 -19 -19
Byggnader och mark 0 -1 -1
Maskiner och inventarier 0 -4 -4
Lager 0 0 0
Kundfordringar 1 1
Övriga avsättningar 0 0 0
Räntebärande skulder 2 2
Underskottsavdrag 47 47
Övrigt 1) 2 -20 -18
52 -44 8
Kvittning -1 1
Netto uppskjuten skattefordran 51 -43 8
2015
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Immateriella tillgångar 0 -19 -19
Byggnader och mark 0 -1 -1
Maskiner och inventarier 2 -5 -3
Lager 1 0 1
Kundfordringar 1 1
Övriga avsättningar 0 0
Räntebärande skulder 2 2
Underskottsavdrag 38 38
Övrigt 1) 0 -18 -18
43 -42 1
Kvittning -1 1
Netto uppskjuten skattefordran 42 -41 1

1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget.

2016
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Underskottsavdrag 44 44
44 44
Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran 44 44
2015
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Underskottsavdrag 34 34
34 34
Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran 34 34

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncern
2016 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-räkningen Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Immateriella tillgångar -19 1 -1 -19
Byggnader och mark -1 1 -1 -1
Maskiner och inventarier -3 -1 0 -4
Lager 1 -1 0 0
Kundfordringar 1 0 0 1
Övriga avsättningar 0 0 0 0
Räntebärande skulder 2 0 0 2
Underskottsavdrag 38 9 0 47
Övrigt -18 0 0 -18
1 9 -2 8
Koncern
2015 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-räkningen Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Immateriella tillgångar -20 0 1 -19
Byggnader och mark -5 4 0 -1
Maskiner och inventarier -5 1 1 -3
Lager 1 0 0 1
Kundfordringar 3 -2 0 1
Övriga avsättningar 0 0 0 0
Räntebärande skulder 2 0 0 2
Underskottsavdrag 44 -6 0 38
Övrigt -16 -2 0 -18
4 -5 2 1

1) Inkluderar valutaförändringar på uppskjuten skatt.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Moderbolag
2016 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-räkningen Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Underskottsavdrag 34 10 44
34 10 44
Moderbolag
2015 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-räkningen Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Underskottsavdrag 28 6 34
28 6 34

Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Dessa fordringar är relaterade till Polen.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 35 MSEK (32). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. De ej redovisade beloppen motsvarar den del av underskottsavdragen som inte bedöms som sannolik att kunna utnyttjas mot överskott vid framtida beskattning.