Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern 2016 2015
Företagsinteckningar 1 120 1 087
Fastighetsinteckningar 24 38
Aktier i dotterbolag 995 924
2 139 2 049
Moderbolag 2016 2015
Reversfordran 310 300
Aktier i dotterbolag 856 856
1 166 1 156

Finansiella tillgångar som ställts som säkerhet

Moderbolaget har reversfordringar på BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab som har lämnats som säkerhet i de externa låneavtalen. Det redovisade värdet motsvarar det upptagna beloppet som ställd säkerhet. För väsentliga villkor och förutsättningar i de externa låneavtalen hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering.

Eventualförpliktelser

Koncern 2016 2015
Garantier 10 13
Övriga poster 7 8
17 21
Moderbolag 2016 2015
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 52 46
52 46

Moderbolaget har gått i solidarisk borgen för dotterbolagens fullgörande av leverantörsskulder gentemot materialleverantörer. Utöver dessa redovisade åtaganden har moderbolaget även lämnat sedvanliga garantier för dotterbolagens hyresåtaganden gentemot fastighetsägare.