Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern 2016 2015
Upplupna löner 43 37
Upplupna sociala avgifter 10 9
Bonus till kunder 4 4
Övriga poster 14 23
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 73
Moderbolag 2016 2015
Upplupna löner 1 1
Upplupna sociala avgifter 1 1
Övriga upplupna kostnader 3 8
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 10