Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

Koncern 2016 2015
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -19 -26
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 64 180
Orealiserade valutakursdifferenser 1 0
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 1
Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning -8 -2
Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 7 7
Summa 64 186
Moderbolag 2016 2015
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 14 24
Erhållen ränta 21 23
Erlagd ränta -28 -36
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 43 240
Orealiserade valutakursdifferenser 17 -2
Utdelning -14 -24
Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 3 15
Summa 49 229