Not 30 – Transaktioner med närstående

Koncern

Koncernen har under året haft transaktioner med joint venture bolaget ArcerlorMittal BE Group SSC AB. För närmare information hänvisas till not 17.

I samband med sammanläggningen av bolagets aktier, där 20 befintliga aktier slogs samman till 1 ny aktie, ingick bolaget ett avtal med bolagets huvudaktieägare Traction. I avtalet förband sig Traction att avgiftsfritt överföra det antal aktier som krävdes för att samtliga aktieägares innehav skulle bli jämt delbart med 20 (avrundning uppåt).

Under 2015 förvärvade CEO respektive CFO 60.000 respektive 30.000 säljoptioner av Traction. Optionerna värderades enligt vedertagen modell och förvärvades till marknadspris. Optionerna löper till sista juni 2017 och innebär en möjlighet att sälja motsvarande antal aktier till kursen 28,40 kr/st. Hittills har inga optioner utnyttjats. BE Group är på inget sätt part i avtalen.

I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

För information om ersättningar och förmåner som lämnats till ledande befattningshavare och styrelse hänvisas till not 3.

Moderbolag

Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över sina dotterbolag, se not 16, och har haft följande närståendetransaktioner:

Moderbolagets transaktioner med dotterbolag 2016 2015
Försäljning av tjänster 25 34
Inköp av tjänster -7 -9
Ränteintäkter 21 23
Räntekostnader -10 -11
Utdelning erhållen (+)/lämnad (-) 14 24
Koncernbidrag erhållna (+)/lämnade (-) 9 12
Fordran på närstående på balansdagen 291 322
Skuld till närstående på balansdagen -194 -133